Helyi adó törvény szerinti közvetített szolgáltatás fogalmának változása

A törvény 2011. december 31-ig hatályos rendelke­zése szerint a közvetített szolgáltatás fogalma két elem­ből tevődött össze:közvetített szolgáltatásnak minősült egyrészt a Számviteli Törvény szerinti közvetített szolgáltatás – amikor is a szerződésből a közvetítés lehetőségének, a számlá­ból a közvetítés tényének kellett nyilvánvalónak lennie -, másrészt a Ptk. szerinti alvállalkozói teljesítmények értéke, amikor is mind az alvállalkozóval, mind a meg­rendelővel az adóalany vállalkozási szerződést kötött. A jogalkalmazás során több alkalommal helytelenül az alvállalkozói teljesítések esetében is megkövetelték a közvetítés lehetőségére és tényére vonatkozó kötelezettséget. A jogértelmezés egyértelműsítése érdeké­ben 2012. január 1-jétől az értelmező rendelkezések között külön pontban (Htv. 52. § 32. pont, 40. pont) kerül megfogalmazásra az alvállalkozói teljesítések és a közvetített szolgáltatások fogalma.

„52. § E törvény alkalmazásában:

32. alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;

40. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. pont szerint alvállalkozói teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;”

Ennek következtében formailag módosul az adóalap-levezetés képlete is. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja:

Nettó árbevétel

  • Eladott áruk beszerzési értéke
  • Közvetített szolgáltatások értéke
  • Alvállalkozói teljesítések értéke
  • Anyagköltség
  • Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költséges

Ebből látszik,hogy a helyi iparűzési adó alapja csökkenthető mind a számviteli törvény szerinti közvetített szolgáltatások értékével, mind az alvállalkozói teljesítések értékével. Értelemszerűen csak akkor, ha megfelel a törvényben leírt részletes és szigorú kritériumoknak. Alvállalkozó csak az lehet, amellyel a vállalkozó a Ptk. szerinti írásos vállalkozási szerződést kötött, továbbá a megrendelő és a vállalkozó között is írásban kötött vállalkozói szerződés van. A közvetített szolgáltatásnak pedig lényeges eleme, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen. Tehát az, hogy az adóalany nem csak a saját, hanem az általa vásárolt közvetített szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron.