Pénzforgalmi áfa néhány szabálya

2012. évben már működő adózónak 2012. december 31-ig kellett bejelentenie azt, hogy 2013. évre a pénzforgalmi elszámolást választja. 

A pénzforgalmi elszámolás szabályait kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a számlán, az azt korrigáló módosító, valamint érvénytelenítő számlán feltüntetésre került, hogy a bizonylatot kibocsátó adózó a pénzforgalmi elszámolást választotta. Ennek jelölésére nincs az Áfa tv-ben meghatározott formátum.A jelölés hiányában a számla, módosító számla, érvénytelenítő számla adótartalmának elszámolását az általános szabályok szerint kell elvégezni, függetlenül attól, hogy a pénzforgalmi elszámolás választására egyébként szabályosan került sor.

A pénzforgalmi elszámolást választó adózók adatait a NAV a honlapján közzéteszi.

Szabályok,ha szállító és vevő is a pénzforgalmi elszámolást választotta

A fizetendő adót az adót is magában foglaló ellenérték jóváírásának, átvételének napját magában foglaló adóbevallásban kell elszámolni.

Részfizetés esetén a fizetett összeget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó összegét is arányosan tartalmazza, amelyet a jóváírás, átvétel napját magában foglaló adóbevallásban kell elszámolni.

Az ellenérték megfizetésének kell tekinteni, ha a követelés teljesen, illetve részben engedményezés, elengedés folytán, vagy más módon megszűnt, s ezen időpontot magában foglaló adóbevallásban kell a fizetendő adót elszámolni.

A pénzforgalmi elszámolást jogszerűen alkalmazó adózó a termék beszerzéséhez - ide nem értve, ha a termék beszerzésére az Áfa tv. 10. § a) pontja szerinti ügylet keretében került sor -, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészét, illetve egy részét - figyelembe véve az adólevonással kapcsolatos szabályokat - legkorábban azon a napon számolhatja el levonható adóként, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket megfizette.

Részfizetés esetén a fizetett összeget úgy kell tekinteni, mint amely a levonható adó összegét arányosan tartalmazza, amelyet a jóváírás, átvétel napját magában foglaló adóbevallásban lehet legkorábban elszámolni.

Az ellenérték megfizetésének kell tekinteni, ha a kötelezettség teljesen, illetve részben elengedés folytán, vagy más módon megszűnt, s ezen időpontot magában foglaló adóbevallásban lehet legkorábban a levonási jogot gyakorolni.

Az adólevonási jog elévülésével kapcsolatos szabályok pénzforgalmi elszámolás esetében is érvényesülnek.

Előleg esetében a teljesítés a pénzmozgáshoz kötődik, ezért az előleget kapó a fizetendő adót, az előleget fizető a levonható adót a pénzforgalmi elszámolás alkalmazása esetén is az általános szabályok alapján számolja el.

Számlamódosítás 

A fizetendő adó növekedését dokumentáló módosító számla esetében a kibocsátó a különbözetként jelentkező áfát az azt is magában foglaló ellenérték jóváírásának, átvételének napját magában foglaló adóbevallásban köteles elszámolni.

Részfizetés, a módosító számla által dokumentált követelés teljes, illetve részbeni engedményezése, elengedése, vagy más módon történő megszűnése esetén a számlánál leírtak irányadóak.

A fizetendő adó növekedését dokumentáló számla címzettje a különbözetként jelentkező áfa egészét, vagy annak egy részét legkorábban azon a napon számolhatja el levonható adóként, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket megfizette. Az adólevonási jog elévülésével kapcsolatos szabályok itt is érvényesek.

A részfizetés, a módosító számla által dokumentált kötelezettség teljes, illetve részbeni elengedése, vagy más módon történő megszűnése esetén a számlánál leírtak szabályokat kell alkalmazni.

A fizetendő adó csökkentését dokumentáló módosító, illetve érvénytelenítő számla esetében a kibocsátó a különbözetként jelentkező áfát az azt is magában foglaló ellenérték visszatérítésének napját magában foglaló adóbevallásban köteles elszámolni fizetendő adót csökkentő tételként. E szabály alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a módosított, érvénytelenített számla adóval növelt ellenértéke egészben, vagy részben korábban kiegyenlítésre került.

A rész-visszafizetés, a módosító, érvénytelenítő számla által dokumentált kötelezettség teljes, illetve részbeni elengedése, vagy más módon történő megszűnése esetén az áfa-különbözet elszámolásánál a számlánál leírt rendező elvek érvényesülnek.

A fizetendő adó csökkentését dokumentáló módosító, illetve érvénytelenítő számla címzettje a különbözetként jelentkező áfát abban az adóbevallásban köteles elszámolni fizetendő adóként, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket részére visszafizették.

A rész-visszafizetés, a módosító, érvénytelenítő számla által dokumentált követelés teljes, illetve részbeni engedményezése, elengedése, vagy más módon történő megszűnése esetén az áfa-különbözet elszámolásánál a számlánál leírtak szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

Pénzforgalmi elszámolásra való jogosultság megszűnésének esetei, annak időpontja

  • a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany bejelentése alapján a következő évre nem kívánja a pénzforgalmi elszámolás szabályait alkalmazni;
  • a pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatár (125 000 000 Ft) túllépésének napját megelőző nappal;
  • a naptári év utolsó napjával, ha az adóalany az azt követő év első napján már nem minősül kisvállalkozásnak;
  • csődeljárási, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás jogerős megindítását megelőző nappal;
  • a tevékenység szüneteltetésének kezdő időpontját megelőző nappal.

Amennyiben a pénzforgalmi elszámolásra való jogosultság annak választását jogosító értékhatár túllépése folytán szűnik meg, akkor az értékhatár túllépését eredményező értékesítést terhelő adó elszámolására az általános szabályok az irányadóak, valamint pénzforgalmi elszámolás a jogosultság megszűnését követő második naptári év végéig nem választható. E szabály alapján, ha az értékhatár túllépésére 2013. év folyamán kerül sor, akkor a pénzforgalmi elszámolás legkorábban 2016. január 1-jétől kezdődően választható, ha annak törvényi feltételei fennállnak.

Az értékhatár túllépését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóság részére be kell jelenteni.

A pénzforgalmi elszámolás megszűnését követően annak hatálya alatt kiállított - a pénzforgalmi elszámolás szabályai szerint el nem számolható -, a fizetendő adó csökkentésével járó módosító számlák adótartalmát az általános szabályok alapján kell elszámolni.

A pénzforgalmi elszámolás megszűnését követően annak hatálya alatt befogadott számlák, módosító és érvénytelenítő számlák adótartalmát - feltéve, hogy a pénzforgalmi elszámolás szabályai szerint levonható adóként nem volt elszámolható - az általános szabályok alapján lehet levonható adóként elszámolni az adólevonásra vonatkozó szabályok szerint.

Adóáthárítással nem járó ügyletek

Ha a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany közösségen belüli adómentes termékértékesítésről, az Áfa tv. 142. §-a szerinti fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletről bocsát ki számlát, akkor a számla ellenértékét a szokásos módon számolja el.

Amennyiben a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany olyan ügyletről fogad be számlát, amely után őt terheli az adófizetési kötelezettség (Közösségen belüli termékbeszerzés; az Áfa tv. 142. §-a szerinti fordított adózás hatálya alá tartozó ügylet; belföldön gazdasági letelepedéssel nem rendelkező külföldi adóalany által nyújtott, belföldön teljesített szolgáltatás igénybevétele; belföldön gazdasági letelepedéssel nem rendelkező külföldi adóalanytól beszerzett termék, amely fel- vagy összeszerelés tárgyát képezi és a fel- vagy összeszerelésre belföldön került sor) akkor szintén az általános szabályok szerint kell eljárni.

Behajthatatlan követelésben foglalt fizetendő adóval kapcsolatban a törvény konkrét rendelkezéseket nem tartalmaz, ezért azt vélelmezhetjük , hogy erre pénzforgalmi áfa szabályai nem alkalmzhatók - vagyis akövetelés  behajthatlanságának megállapításakor belép az adó megfizetésének kötelezettsége.